Kupiłeś mieszkanie, które wcześniej wynajmowałeś? lub też zwolniłeś je wydając dobrowolnie gminie? Upomnij się o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej. Obecne orzecznictwo stoi po Twojej stronie. Gminy często podsuwają do podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się waloryzacji w/w kaucji, jednak czynią to bezprawnie.

Poniżej przedruk części artykułu z Gazety Podatnika, którego autorka M. Baron pokusiła się o bardzo przejrzyste uporządkowanie zasad waloryzacji w zależności od czasu wpłaty :

„System waloryzacji kaucji mieszkaniowych nie jest spójny. W wyroku Sądu Najwyższego z 26 września 2002 r. (syg.akt III CZP 58/02) stwierdzono, że wszystkie kaucje mieszkaniowe mogą zostać zwaloryzowane. Jednak warunki takiej waloryzacji są uzależnione od daty wpłacenia kaucji. I tak:

  • kaucje płacone pod rządami obecnej ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gdy kaucja została wpłacona po 10 lipca 2001 r. – podstawą zwrotu i waloryzacji kaucji jest art. 6 ust. 3 i 4 ustawy, wysokość zwracanej kaucji uzależniona jest od wysokości miesięcznego czynszu i dokonanej wpłaty, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana,
  • w przypadku kaucji wpłaconych w okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, tj. wpłaconych w okresie od 12 listopada 1994 r. do dnia 9 lipca 2001 r. – obowiązek waloryzacji polega na urealnieniu kaucji w stosunku do wartości odtworzeniowej lokalu,
  • odnośnie kaucji wpłaconych przed 12 listopada 1994 r. ma zastosowanie art. 358 [1] § 3 Kodeksu cywilnego, czyli ogólne zasady prawa cywilnego – a waloryzacja kaucji mieszkaniowej dokonywana jest na drodze sądowej.”