Mediacja pozasądowa

 CO TO JEST MEDIACJA POZASĄDOWA?

 Zgodnie z nowym uregulowaniem kodeksu postępowania cywilnego mediację można prowadzić na podstawie umowy o mediację (mediacja pozasądowa) oraz postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji (w toku sprawy sądowej). Jeżeli strony stosunku prawnego chcą najpierw podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu, zanim rozpoczną długie, kosztowne i często nieprzewidywalne spory sądowe, mogą zawrzeć – bądź to jeszcze w treści samej umowy, bądź też już w obliczu zaistniałego sporu – umowę o mediację pozasądową.

 CO WINNA ZAWIERAĆ UMOWA O MEDIACJĘ?

W umowie o mediację (lub paragrafie dotyczącym mediacji zawartym w umowie głównej – dotyczącej stosunku prawnego stron) strony winny wskazać przedmiot mediacji (sprawę), osobę mediatora – a jeżeli nie są zdecydowane na konkretną osobę – sposób wyboru tegoż mediatora w przypadku sporu. (np.poprzez wybór spośród kilku kandydatów, bądź poprzez wskazanie go przez osobę trzecią bezstronną itp.)

Wzór prostej umowy o mediację znajdziecie Państwo w zakładce „do pobrania”.

CO NAM DAJE MEDIACJA?

Jeżeli w wyniku negocjacji doszło do zawarcia ugody pozasądowej przed ustanowionym przez strony mediatorem Sąd właściwy miejscowo przeprowadza na wniosek stron postępowanie co do zatwierdzenia ugody. Jeżeli Sąd zatwierdzi ugodę, nada jej klauzulę wykonalności (lub postanowienie o zatwierdzeniu) i ugoda taka ma moc ugody sądowej – a wiec wyroku i stanowi tytuł wykonawczy nadający się do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Mediacja jest dobrym sposobem na uzyskanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony w szybkim czasie oraz w miarę niskim kosztem. Jest to ważne zawłaszcza dla przedsiębiorców, którzy chcą kontynuować wzajemną współpracę. Pójscie do sądu często wiąże sie z tzw: „pójściem na noże” a to oznacza rychły koniec pomyślnej współpracy.

KTO NA MEDIATORA?

Osobę, którą zamierzacie Państwo powołać na mediatora należy trzy razy przemyśleć. Jeżeli Sąd stwierdzi, iż ugoda zawarta przed mediatorem jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sprzeczna wewnętrznie lub niezrozumiała – odmówi jej zatwierdzenia. Stąd ważne jest aby mediatorem była osoba znająca dobrze prawo, kompetentna i rzetelna.

ILE TO KOSZTUJE?

Zgodnie z art. 183 (6) k.p.c. mediator ma prawo do zwrotu wydatków i wynagrodzenia, które to koszty obciążają obie strony. Konsekwencją zasady dobrowolności mediacji jest to, że wynagrodzenie mediatora oraz kwestię zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem przez niego mediacji strony ustalają w umowie o mediację zawartej z mediatorem. Koszty mediacji pozasądowej nie są kosztami sądowymi i nie należą do kosztów procesowych.

Ustawodawca określił w rozporządzeniu jedynie koszty mediacji sądowej, natomiast koszty mediacji pozasądowej określa, jak wspomniałam prywatna umowa stron z mediatorem.

KOSZTY MEDIACJI KANCELARII

Koszty te w przypadku adw. Małgorzaty Łukasik jako mediatora oscylują w następujących granicach:

  1. pierwsze, informacyjne spotkanie jest zawsze bezpłatne!. Dopiero gdy strony podpiszą umowę o mediację, ustalamy stawkę za prowadzenie postępowania mediacyjnego i w tym temacie spisujemy umowę.
  2. koszty prowadzenia mediacji wynoszą:
    • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 3% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 300 złotych i nie więcej niż 2 000 złotych za całość postępowania mediacyjnego, łącznie ze sporządzeniem ugody i nadzorowaniem procesu nadania jej klauzuli przez Sąd.
    • W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym terminie, wynosi 200 złotych, a za każde następne posiedzenie – 100 złotych. (cena zawiera j.w.)
    • Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów przejazdów, opłat skarbowych, kancelaryjnych itp., korespondencji listem poleconym. (chyba, że strony postanowią inaczej w umowie).

Mediator zapewnia stronom pełną dyskrecję, zachowanie w tajemnicy wszystkich powierzonych w związku z mediacją informacji, udzielanie fachowych porad, wysoki poziom wiedzy prawniczej, zachowanie najwyższej staranności oraz elastyczność prowadzenia mediacji i negocjacji w celu zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony. W przypadku jakichkolwiek uwag Sądu zatwierdzającego do treści lub formy ugody – zapewniamy doprowadzenie ugody do stanu zgodnego z żądaniem Sądu.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!

Adwokat Gliwice – Małgorzata Łukasik