Dotychczasowe 2 ustawy: o ochronie niektórych praw konsumenta….. oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej od września 2014r. zastąpi jedna ustawa o prawach konsumenta regulująca w sposób kompleksowy tą materię. Nowe przepisy stosujemy tylko do umów zawartych od
dnia wejścia w życie ustawy. Zatem reklamacja złożona nawet po wejściu w życie nowych przepisów będzie rozpatrywana na mocy starych przepisów jeśli data zawarcia umowy jest sprzed wejścia w życie nowej ustawy. Jest również wskazana minimalna kwota transakcji od której będą stosowane nowe przepisy : 50 zł.

Zmiana definicji „konsumenta” choć ma pomóc jest dość nieostra i będzie rodzić wątpliwości (zwłaszcza jaki cel przeważa…..niejasny status drugiej strony transakcji, którą może być także przedsiębiorca………)

„§ 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 2. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również
do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel
ten przeważa.”

Kolejna istotna uwaga: rewolucja przy umowach zawieranych przez Internet, obszerne obowiązki informacji, jak też wyraźna informacja dla konsumenta, że transakcja jest płata. Sankcją za brak którejkolwiek z wymaganych informacji jest brak zawarcia umowy.