Każdy już wie, że jeśli nieruchomość zostaje sprzedana przed upływem pięciu lat kalendarzowych od daty jej nabycia należy się liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, przy czym te pięć lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Niejasnym jest często jednak od jakiej dokładnie daty należy liczyć te 5 lat jeśli chodzi o nieruchomość nabytą w spadku. Czy jest to chwila śmierci spadkodawcy, czy też nabycia spadku w wyniku Postanawiania Sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, lub może jego działu?

Otóż zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, (wyrok z 18 października 2012 r. sprawa: I SA/Po 553/12) sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia spadku, który nie jest równoznaczny z dokonaniem działu spadku, jest wolna od podatku dochodowego. Sąd stanął na stanowisku, że dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku – bez nabycia spadku nie można dokonać jego podziału. W związku z czym cały przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku jest zwolniony z podatku dochodowego (oczywiście w przypadku, gdy sprzedaż części nieruchomości nastąpiła później niż pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku). Nabycie natomiast następuje z chwilą otwarcia spadku, to jest z chwilą śmierci spadkodawcy.