Jak skutecznie usunąć mężą (tudzież innego członka rodziny) który jest sprawcą przemocy w rodzinie? Jest wiele instrumentów, które można użyć w ty,m celu.

Pierwszy – użyteczny jeśli zostaje wszczęta sprawa karna o znęcanie się nad rodziną lub o naruszenie nietykalności cielesnej czy podobne przestępstwa – to zwrócenie się jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego do prokuratora prowadzącego (nadzorującego) sprawę o zastosowanie środka zapobiegawczego z art. 275 a kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim: „Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.” Jeżeli więc pokrzywdzona/y wskaże, iż obawia sie ze strony podejrzanego ponownych przestępstw wobec swojej osoby i chce aby podejrzany opuścił mieszkanie prokurator może zastosować ten środek. Stosuje się go – tak jak inne środki – na czas oznaczony, który jednak może być przedłużony. To co najważniejsze, to fakt, iż nie ma obowiązku dostarczania i czekania na lokal zastępczy czy tymczasowy, bowiem „eksmisja” podejrzanego może nastąpić nawet do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych.

Powstaje pytanie co w sytuacji gdy sąd orzeknie karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i delikwent „powróci” do domu. Otóż pozostaje nam przed wydaniem wyroku wnosić o zobowiązanie oskarżonego na podstawie art.  72. § 1 pkt 7b kodeksu karnego do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Co w przypadku gdy nie chcemy zakładać sprawy karnej? Istnieje możliwość skorzystania z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Art. 11 a tejże ustawy wskazuje: ” Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.” Przy czym definicja ustawowa słowa „Przemoc” obejmuje również przemoc psychiczną. Ustawa przewiduje, iż rozprawa powinna odbyć sie w terminie miesiąca (zatem zdecydowanie szybciej niż zwykłe eksmisje).

To co ważne w eksmitowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie to fakt, iż:

1)_z godnie z ustawą o ochronie praw lokatorów (..) osobom takim nie trzeba zapewniać lokalu tymczasowego.

2) można eksmitować taką osobę nawet jeśli pokrzywdzony nie ma tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (np. mieszkanie należy do męża, który stosuje przemoc – mimo to żona może go skutecznie eksmitować).