Od dnia 1 lipca 2011r. podstawową formą składania wniosku o rejestrację jednoosobowej firmy jest wypełnienie formularza udostępnionego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-administracja). Nie zrezygnowano jednak z tradycyjnego, papierowego, sposobu składania wniosków o wpis do Ewidencji. Obowiązującym  wzorem wniosku jest  wniosek CEIDG-1. Nowy formularz można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki, w tym samym miejscu opublikowano również szczegółową instrukcję jego uzupełniania. Istotną zmianą proceduralną jest możliwość złożenia wniosku osobiście lub listem poleconym (podpis poświadcza notariusz) do dowolnego urzędu gminy (miasta) – nie obowiązuje już właściwość urzędu miejsca zamieszkania. Wniosek można złożyć również bez wychodzenia z domu. W tym celu należy albo posiadać podpis elektroniczny, albo zarejestrować się w systemie i wyrobić sobie podpis-klucz służący tylko do tego celu. Jest to dość szybka i łatwa procedura. CEIDG w pełni  realizuje zasadę „jednego okienka” – wniosek składany do urzędu zastępuje wniosek do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego i naczelnika urzędu skarbowego. Jedynie tzw. „watowcy” muszą pamiętać o obowiązku osobnego złożenia w urzędzie skarbowym  formularza VAT-R. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.

Od stycznia 2012r. dostęp do CEIDG (czyli do krajowej bazy osób prowadzących działalność gospodarczą) będzie możliwy on-line – obecnie można tam znaleźć podmioty zarejestrowane po dniu 1 lipca br. Wgląd do CEIDG ma być nawet  bardziej rozbudowany niż to ma miejsce w przypadku wglądu elektronicznego do KRS, oferując np. informację o aktualizacjach danych, koncesjach itd. Również od 2012 r. w ramach CEIDG ma zacząć działać e-rejestr pełnomocnictw – zgłoszenie do CEIDG udzielonego pełnomocnictwa wyłączy konieczność składania go każdorazowo w wersji papierowej i – według zapowiedzi – nie będzie już wymagane tak częste opłacanie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli te zapowiedzi się spełnią, życie jednoosobowych przedsiębiorców usprawni się, gdyż zbędne będzie noszenia pliku dokumentów rejestracyjnych do dokonania każdej czynności, w łatwy sposób będzie można sprawdzić kontrahenta będącego taką firmą. Odpadnie obowiązek kłopotliwego „zdobywania” odpisu z EDG przy składaniu pozwu, gdyż szybko i sprawnie będzie go można wydrukować z CEIDG, podobno także bezpłatnie.

Są także i minusy tego błogosławieństwa, których firmy zarejestrowane po lipcu już doświadczają. Rejestr ten jest bowiem jawny dla każdego, również dla marketingowców, co oznacza zalew spamem i korespondencją reklamową….niestety. Firmy marketingowe już zacierają ręce gdyż bez kosztowo uzyskają bazę klientów.