Wielu z nas wykupując swoje mieszkanie nie spodziewa się, iż jako właściciel będzie musiał  dodatkowo uiszczać  jakiekolwiek opłat do budżetu Miasta, poza oczywiście podatkiem od nieruchomości. Niestety spora część bloków posadowiona jest na gruncie Skarbu Państwa do którego wspólnotom, tj. ostatecznie nam przysługuje tylko udział w wieczystym użytkowaniu gruntu. To może rodzić problemy, bowiem opłatę za wieczyste użytkowanie ustala Gmina. Wiem że w tym roku wiele gmin/starostw planuje podwyżki. Zapewne wielu z Państwa już taką decyzję otrzymało i zastanawia się co z tym zrobić.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste może być zmieniona nie częściej niż raz na trzy lata (ujednolicony tekst tej ustawy jest m.in. na stronie internetowej Sejmu). Wypowiedzenie stawki dotychczasowej i wskazanie nowej musi być doręczone do końca grudnia roku poprzedzającego podwyżkę.

Od dnia otrzymania decyzji wypowiadającej wysokość dotychczasowej opłaty i ustalającej jej nową wysokość mamy 30 dni na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Takie odwołanie wolne jest od opłat.

Powodem odwołania może być bądź błędnie wyliczona wysokość rat podwyższonej opłaty, nie doręczenie wypowiedzenia w terminie, bądź też – jeśli z Państwa wiedzy wynika, iż nieruchomości nie poszły „w górę” w takim stosunku w jakim na to wskazuje wysokość dokonanej podwyżki – zakwestionowanie wysokości podwyżki. Gmina/Starostwo bowiem dokonuje podwyżki w oparciu o operat wykonany przez wybranego przez siebie rzeczoznawcę, wiadomo, że może on być przecież bardziej przychylny chlebodawcy. Odwołanie zatytułować należy następująco: wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wzór takiego wniosku można znaleźć w internecie, np. publikują je na swoich stronach niektóre spółdzielnie (www.sbmursynow.pl).Do czasu rozstrzygnięcia sporu uiszcza się opłatę w dotychczasowej wysokości. W przypadku przegranej jednak będzie trzeba ją nadpłacić.

SKO rozstrzyga sprawę w I instancji. Od jego orzeczenia można odwołać się do Sądu w terminie 30 dni. Stosowane pouczenia o takiej możliwości muszą znaleźć się w doręczonym orzeczeniu. Sprawa wówczas trafi do Sądu Rejonowego według właściwości miejscowej. Ten etap może być już znacznie bardziej kosztowny, bowiem w grę wchodzą opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. Warto zatem zastanowić się czy nasze argumenty są na tyle mocne, by narażać się na wydatki rzędu kilkuset złotych.

Dla osób osiągających relatywnie  niski dochód istnieje mozliwość częściowego zwolnienia od opłaty. Dlatego warto zainteresować się w Gminie./Starostwie możliwością skorzystania z 50 % bonifikaty w płaceniu opłaty, który przysługuje gdy miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Polecam artykuł z GW:
http://wyborcza.biz/biznes/1,147756,17069902,Oplata_za_uzytkowanie_wieczyste_gruntu_moze_pojsc.html#ixzz45c2LjtB8