Kwestę enigmatycznej opłaty – po ostatniej fali wezwań bardzo na topie – reguluje kilka ustaw.

Przede wszystkim ustawa z dn. 25.04.2005r. o opłacie abonamentowej mówi, iż:

Opłata ta pobierana jest za UŻYTKOWANIE odbiorników telewizyjnych i radiowych. Powstaje pytanie, a co jeśli mam a nie używam?

Otóż ustawa ustanawia domniemanie, iż jeśli ktoś posiada odbiornik to go używa i trzeba płacić. (nawet zepsuty).

Czy muszę płacić jeśli nie mam odbiornika w domu? Nie trzeba wówczas opłacać abonamentu. Jednak wobec faktu, iż istnieje obowiązek rejestracji odbiornika, fakt jego nie wyrejestrowania rodzi domniemanie, iż posiadamy odbiornik, a zatem płacić trzeba.

Kto może nie płacić?

Ustawa zawiera szczegółowe wyliczenie osób, które mogą nie płacić za abonament (korzystają z ustawowego zwolnienia.) Jednak niestety owe zwolnienie nie działa wstecz, lecz dopiero od miesiąca następującego po zgłoszeniu na poczcie wniosku o zwolnienie i dokumentów potwierdzających spełnianie przesłanek do zwolnienia. (formularz wg. Rozporządzenia).

Przypadki zwolnienia wymienia art. 4 w/w ustawy:

Art. 4. 1. Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

2) osoby, które ukończyły 75 lat;

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),

d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

Co jeśli nie płacę?

Otóż art. 7 ust 3 ustawy mówi: Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Co to w praktyce oznacza? To, że można należności te ściągać jak zaległości podatkowe czy za mandat karny itp. W praktyce oznacza to, że należności te ściąga się bez jakiegokolwiek postępowania, w którym uczestniczy abonent. Często można dowiedzieć się o wszczęciu egzekucji dopiero po zajętym koncie lub „skonsumowanym” zwrocie podatku z rocznego pit-u. Co więcej w przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Mam niezarejestrowany odbiornik, co mi grozi?

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzający kontrolę (kontrole przeprowadzają pracownicy Poczty, ale nie ma obowiązku wpuszczania ich do naszego domu bez nakazu), wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Wysokość opłaty – kary za posiadanie niezarejestrowanego odbiornika to 30-krotność abonamentu. Od decyzji o nałożeniu kary służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności

Ostatnia „deska” ratunku..

Co w wypadku, gdy otrzymałem wezwanie do zapłaty zaległości na pokaźną kwotę i nie jestem w stanie tego zapłacić w wyznaczonym terminie?

Art. 10. Ustawy przewiduje, iż w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu.  Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (wzór na stronie internetowej KRRIT) Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Kiedy należności za abonament rtv ulegają przedawnieniu;

W samej ustawie brak wskazania terminu przedawnienia. Ustawa mówi wprawdzie, iż w przypadku opóźnienia naliczane są odsetki JAK dla należności podatkowych, z czego większość wnioskuje, iż przedawniają się tak jak należności podatkowe po upływie 5 lat. Zdaniem innych termin przedawnienia należy ustalać na zasadach ogólnych tj. jak dla świadczeń okresowych, które przedawniają się z upływem 3 lat, bowiem skoro brak odmiennego przepisu to należy sięgać do przepisów kodeksu cywilnego.