W tym temacie można spotkać się z różną praktyką, jednak wszelkie szczegóły reguluje ustawa o opłacie skarbowej.

Zgodnie z nią opłacie skarbowej podlega min: złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Od tej zasady są jednak wyjątki, a to w sprawach:

a)alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b)ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c)świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
d)wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e)powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f)zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g)nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h)załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)),
i)nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j)pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k)o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l)rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.2)
Wyłączenia podmiotowe zawiera art. 7 w/w ustawy, ale w zasadzie tylko jedno z nich tyczyć się moze zwyczajnych zjadaczy chleba, a mianowicie: „osoby, które  składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa”.
 
Obowiązek ten ciąży – w przypadku pełnomocnictwa na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie. Co więcej odpowiedzialność tych podmiotów za uiszczenie opłaty jest solidarna. Co to w praktyce oznacza? Iz organ może ścigać za opłatę skarbową nie tylko pełnomocnika, ale i mocodawcę (odp. przedsiebiorcę i prokurenta) a nawet obie strony pełnomocnictwa łącznie.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstajez chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.
Sądy i organy administracji „uprzejmie donoszą” i to zbiorczo organowi podatkowemu przypadki braku uiszczenia opłaty. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.